Om Dyrup Professionel

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Gældende fra 1. januar 2016


Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Dyrup A/S . Hensigten er kort at oplyse om de vilkår, Dyrup A/S benytter i forbindelse med leverancer af varer ud over, hvad der fremgår af gældende dansk lovgivning. Ordrebekræftelsen og/eller 1- eller flerårige samhandelsaftaler samt disse almindelige betingelser udgør aftalen mellem køber og Dyrup A/S som sælger.


1. De almindelige betingelsers grundlæggende princip

Grundlæggende er alle leverancer fra Dyrup A/S omfattet af Købeloven. Fra dette udgangspunkt påberåber Dyrup A/S sig kun de undtagelser, der er beskrevet nedenfor i disse almindelige betingelser, eller som er aftalt i forbindelse med det enkelte køb. Således accepterer Dyrup A/S ikke specielle købsbetingelser, som køber har specificeret før eller efter udstedelse af ordrebekræftelsen, medmindre Dyrup A/S har bekræftet dette skriftligt. De danske internationale privatretlige regler og ”United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods” (CISG) gælder ikke i forbindelse med leverancer fra Dyrup A/S . Uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med Dyrup A/S’ leverancer, afgøres efter dansk ret af Sø- og Handelsretten i København som første instans.


2. Forhandling/distribution af varer

Der gælder særlige vilkår for købers forhandling/distribution af varer og leverancer indkøbt hos Dyrup A/S.

Køber er alene berettiget til forhandle Dyrups A/S’ varer og leverancer, såfremt køber har indgået en særskilt samhandels- aftale herom med Dyrup A/S. Ved forhandling/distribution forstås indkøb af varer og leverancer med det formål at foretage direkte videresalg til andre erhvervsdrivende forhandlere eller til professionelle håndværkere og/eller private forbrugere, herunder ved salg via Internettet.

Forhandling/distribution af Dyrup A/S’ varer eller leverancer, som sker uden at der er indgået en særskilt samhandelsaftale, eller såfremt køber på anden måde overtræder Dyrup A/S’ til enhver tid gældende vilkår for forhandling/distribution af varer og leverancer, anses for en væsentlig misligholdelse fra købers side, der berettiger Dyrup til at stoppe salg og leverancer til køber. Dyrup påtager sig ikke noget erstatningsansvar for eventuelle forsinkelser eller tab, som køber måtte lide herved.”


3. Ordreoptagelse

Tilbud afgivet af Dyrup A/S bliver først bindende, når Dyrup A/S har modtaget købers accept og udstedt en ordrebekræftelse.

Dyrup A/S bekræfter modtagelsen af en ordre uden unødig forsinkelse. Når ordrebekræftelsen er modtaget på ordregive- rens server, er en bindende aftale indgået, medmindre ordregiveren straks skriftligt underretter Dyrup A/S om eventuelle fejl ved bestillingen. Såfremt intet andet er angivet er tilbuddet gældende 30 dage fra tilbudsdato.


4. Købesum

Købesum for varerne er anført i ordrebekræftelsen. Hvis der ikke i ordrebekræftelsen er anført en købesum, skal Dyrup A/S’ standardprisliste, der gælder på tidspunktet for varernes levering, finde anvendelse. Dyrup A/S er dog berettiget til at justere købe summen, hvis selskabets samlede omkostninger i forbindelse med fremstilling af varerne er steget p.g.a. uforudsigelige omstændigheder, så som pris stigninger på råmaterialer, elektricitet, skatter, afgifter m.v.
 

5. Købesummen afspejler Dyrup A/S’ forpligtelse

Alle priser, der opgives af Dyrup A/S, er baseret på disse almindelige betingelser og afspejler de begrænsninger, der er i Dyrup A/S’ forpligtelser. Hvis køber ønsker at handle med Dyrup A/S på anden måde end på baggrund af disse almindelige betingelser, kan der træffes særlig aftale herom, og Dyrup A/S kan afgive et revideret pristilbud.


6. Levering

Når leveringsvilkår og/eller leveringsklausuler for handlen er blevet aftalt, skal de fortolkes i overensstemmelse med de INCOTERMs, der er gældende på tidspunktet for handlens indgåelse. Hvis der ikke er aftalt specielle betingelser for handlen, f.eks. i 1-årige samhandelsaftaler, vil levering ske ab fabrik. Dyrup A/S drager omsorg for afsendelsen og vælger forsendelsesmåden. Forsendelsen foregår for købers regning og risiko.


7. Købers pligt til at undersøge varerne

I forbindelse med leverance er køber/modtager forpligtet til at undersøge om alle colli på fragtbrevet er leveret, om de leverede collier ubeskadigede ved modtagelsen og om alle collier uåbnede ved modtagelsen. Hvis et eller flere af nævnte punkter IKKE kan besvares med JA, skal køber/modtager gøre sit/sine forbehold gældende på fragtbrevet inden der kvitte- res. I modsat fald overgår ansvaret for forsendelsen er korrekt og i orden fra fragtfører til køber/modtager.


8. Reklamation

Det påhviler køber straks og senest inden 8 dage efter modtagelsen af varerne at meddele og beskrive sådanne fejl og mangler ved de leverede varer, som køber har eller burde have konstateret. En sådan reklamation skal altid ledsages af en kopi af det kvitterede fragtbrev . Reklamation skal dog altid ske senest 6 måneder efter leveringen. I modsat fald har køber ingen mangelsbeføjelser overfor Dyrup A/S.


9. Ejendomsforhold

I den udstrækning et ejendomsforbehold er lovligt i henhold til gældende lovgivning, skal varerne forblive Dyrup A/S’ ejendom, indtil betaling for disse har fundet sted.
 

10. Ansvar for mangler og forsinkelse

Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup A/S’ kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i priser og i sortiment underlagets beskaffenhed, for behandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup A/S gør sit yderste for at levere fejlfri varer til tiden til alle kunder. Hvis dette undtagelsesvis ikke lykkes, påtager Dyrup A/S sig følgende ansvar: Op til et maksimum svarende til købesummen for varerne eller, hvis varerne skal leveres som delleverancer, svarende til købesummen for hver enkelt leverance, erstatter Dyrup A/S de dokumenterede direkte tab, køber har lidt p.g.a. sin levering af fejlbehæftede eller forsinkede varer, forudsat at manglen eller forsinkelsen skyldes forsømmelse fra Dyrup A/S side. Dyrup A/S påtager sig således ikke ansvar for købers eller tredje- parts driftstab eller for følgeskader af enhver art, uanset om sådanne skader måtte kunne tilregnes Dyrup A/S. Mangler og fejl som skyldes uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering eller op bevaring udenfor Dyrup A/S’ kontrol, eller sammenblanding med andre varer, er Dyrup A/S uvedkommende og dermed ikke erstatnings pligtige overfor. Dyrup A/S er heller ikke ansvarlig for tab som skyldes naturlige farve- eller nuanceforskelle, for eksempel forårsaget af naturlig falmning eller opblanding af maling med forskellige batch numre, glans, baser, etc. Køber er kun berettiget til at hæve købet, såfremt forsinkelsen må anses for væsentlig. En forsinkelse er væsentlig, såfremt leveringen ikke er sket 30 dage efter den aftalte leveringstid.
 

11. Produktansvar

Dyrup A/S er ansvarlig for skade forårsaget af defekter ved de af Dyrup A/S leverede varer i overensstemmelse med Produktansvarsloven og i overensstemmelse med retsreglerne om produktansvar. Dyrup A/S er uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af de af Dyrup A/S leverede varer, herunder deres benyttelse på underlag eller deres udsættelse for påvirkning af f.eks. vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet.

Ligeledes er Dyrup A/S uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring eller håndtering. Dyrup A/S er heller ikke ansvarlig for tab som skyldes naturlige farve- eller nuanceforskelle. Indtræder der et ansvar i medfør af foranstående, omfatter ansvaret dog ikke driftstab, tidstab og lignende indirekte tab . Med mindre andet er skriftligt aftalt, er ansvaret for tingskade begrænset til 1 mio.kr. Hvis tredjemand fremsætter krav mod køber om erstatningsansvar i henhold til produktansvarsreglerne, skal køber straks orientere Dyrup A/S herom. Køber skal friholde Dyrup A/S i det omfang, Dyrup A/S over for tredje mand pålægges ansvar ud over foranstående ansvarsbegrænsning. I det indbyrdes forhold mellem Dyrup A/S og køber gælder som nævnt i pkt. 1 dansk ret. Dyrup A/S og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af de af Dyrup A/S leverede varer.
 

12. Immaterielle rettigheder

PPG koncernen, som i Danmark omfatter PPG Coatings Danmark A/S, Dyrup A/S, Farveriget A/S, Danish Indian Paint Company A/S, Plus Paint A/S og +Plus Maler Grossisten selskaber (herefter tilsammen ”PPG koncernen”) har ejendomsret og ophavsret samt alle øvrige rettigheder til PPG koncernens immaterielle rettigheder (patenter, varemærker, ophavsrettigheder, erhvervshemmeligheder og know-how (herefter tilsammen ”PPG IR”).
PPG IR omfatter blandt andet varemærkerne ”Dyrup”, ”GORI”, ”Sigma”, ”Bondex” og ”+Plus” samt alle PPG koncernens øvrige registrerede eller ikke-registrerede varemærker, samt logoer og slogans mv.

Enhver registrering/oprettelse og brug af domænenavne samt konti, profiler, grupper, søgeord og lignende på online baserede sociale medier (herunder men ikke begrænset til Facebook, Twitter og Instagram) samt på Internettet i øvrigt, som indeholder PPG koncernens navne og/eller varemærker, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra det selskab i PPG koncernen, som er rettighedshaver af navnet/varemærket.
 
Enhver anvendelse - uanset på hvilket medie, herunder men ikke begrænset til trykte medier, hjemmesider, online baserede sociale medier, Internettet i øvrigt, film og TV - af varemærker, logoer, slogans og tekster, fotos, film, tegninger, grafik, lyd og data, som er ejet af og/eller produceret af PPG koncernen, skal ske efter skriftlig aftale og med respekt af PPG koncernens rettigheder og skal overholde al gældende lovgivning, kodeks, god praksis og retningslinjer for det pågældende område og medie.
 

13. Force majeure

Hverken køber eller Dyrup A/S kan påvirke uforudsete begivenheder. Derfor er hverken Dyrup A/S eller køber ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen p.g.a. begivenheder, som det ikke har været muligt at forudse (force majeure). Dette gælder dog kun i den udstrækning og så længe, disse begivenheder forhindrer begge parter i at opfylde forpligtelserne i henhold til handlen. Følgende omstændigheder skal anses som fritagelsesgrund for begge parter, hvis de forhindrer opfyldelsen af handlen eller gør dens opfyldelse unødvendigt byrdefuld: Faglige konflikter og andre uforudsete begivenheder
så som ildebrand, krig, mobilisering eller indkaldelse til militæret i samme omfang, rekvisition, beslaglæggelse, ændringer i forordninger, valutarestriktioner, oprør og borgerlig opstand, transportmangel, almindelig materialemangel, restriktion er i forbrug af strøm og lignende og mangler eller forsinkelser ved leveringer fra underleverandører på grund af enhver sådan omstændighed, der er nævnt ovenfor. I tilfælde af force majeure udskydes leveringstiden med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.
 

14. Export Compliance

Vi har forstået, at de solgte produkter skal anvendes til maling til erhvervs- eller privat brug, og at de ikke vil blive brugt i nukleare, kemiske eller biologiske våben anlæg eller aktiviteter inklusive maling af nogen af disse typer af elementer eller faciliteter . Køberen accepterer ikke at bruge disse produkter til sådanne anlæg eller elementer og at underrette Dyrup A/S straks, hvis Dyrup A/S’ forståelse af slutbrugen af disse produkter ikke er korrekt.
 

15. Forrentning af forsinket betaling

I tilfælde af forsinket betaling, det vil sige betaling efter den i fakturaen nævnte forfaldsdato, beregner Dyrup A/S inkl. omkostningstillæg pr. påbegyndt måned regnet fra betalingens forfaldsdato 1,9% rente.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i priser og i sortiment.